Onderscheidend in re-integratie en outplacement

Onderscheidend in coaching

Algemene voorwaarden

Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever de partij die de opdracht geeft en onder opdrachtnemer Replooy vof.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen nadrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd. 

Offertes en overeenkomsten
Offertes dienen ter bewijs van het wederzijdse begrip over de aard en inhoud van de opdracht en de verband houdende honorering daarvan. Offertes worden na ondertekening door beide partijen geacht te zijn overgegaan in een overeenkomst. Het staat beide partijen te bewijzen dat de overeenkomst op een andere wijze tot stand is gekomen.

Uitvoering van opdracht
Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt als opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven.

Geheimhouding
Behoudens een eventuele wettelijke plicht tot bekendmaking, is opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding van alles wat hem ten behoeve van respectievelijk tijdens de uitvoering van de opdracht bekend wordt (gemaakt).

Intellectueel eigendom
Opdrachtnemer behoudt zich de rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin van het begrip, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Honorarium en betaling
Het honorarium wordt vooraf bij opdrachtverstrekking overeengekomen. Facturering en betaling geschieden volgens de daarover bij de opdrachtverstrekking gemaakte afspraken. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtnemer gerechtigd de in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichting, ten laste te brengen van de opdrachtgever. Als opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is de opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij de opdrachtgever ten minste eenmaal heeft gemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag doch niet eerder dan vanaf 30 dagen na factuurdatum, opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die naar redelijkheid en billijkheid van opdrachtnemer kan worden verwacht.
Als een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verschaft, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Als de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht, tenzij er van de zijde van de opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan de periode waarover is gefactureerd, geldt de beperking van de aansprakelijkheid voor geleden schade tot maximaal het bedrag van het laatst gefactureerde bedrag. De eventuele aansprakelijkheidstelling voor geleden schade dient te geschieden binnen één maand na afronding van de opdracht respectievelijk binnen één maand na factuurdatum.