Onderscheidend in re-integratie en outplacement

Onderscheidend in coaching

Privacyverklaring

Privacyverklaring
REPLOOY re-integratie & coaching vof

Replooy
Replooy VOF, gevestigd aan Debussylaan 32, 9402 WE Assen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.replooy.nl
Debussylaan 32
9402 WE Assen
0592-405048
info@replooy.nl

Herman Jansen is de Functionaris Gegevensbescherming van Replooy
Hij is te bereiken via info@replooy.nl

REPLOOY re-integratie & coaching vof verwerkt persoonsgegevens en streeft ernaar om zorgvuldig en veilig gebruik te maken van persoonsgegevens binnen de grenzen van de wetgeving. In deze privacyverklaring beschrijven wij wie we zijn, hoe en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en wat verder nog van belang kan zijn voor u om te weten.

We hebben ons best gedaan om alle informatie duidelijk en leesbaar op te schrijven. Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over ons gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Verderop in deze privacyverklaring leest u hoe u dit kunt doen.

Als laatste willen we u nog meegeven dat onze dienstverlening zich ontwikkelt en daarmee ook onze privacyverklaring. Wij raden u daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn gedaan in deze privacyverklaring, zodat u precies weet waar u aan toe bent. Helemaal onderaan in deze privacyverklaring kunt u lezen wanneer het voor het laatst is gewijzigd. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u op de hoogte stellen via e-mail.

Gehanteerde begrippen

De begrippen uit deze privacyverklaring zijn (groten)deels gebaseerd op de definities uit artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG). Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’ en zie tevens artikel 4 van de AVG.

Wie zijn wij?

Wij zijn een dienstverlenende onderneming, gericht op advisering en ondersteuning van opdrachtgevers bij de mobiliteitsprogramma’s re-integratie, outplacement, coaching en training van personen/medewerkers (ofwel betrokkenen) van deze opdrachtgevers.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen persoonsgegevens via onze opdrachtgevers, via de Arbodienst en/of bij uzelf (de betrokkenen). Betrokkenen zijn veelal personen/medewerkers, die in dienst zijn van onze opdrachtgevers of via bemiddeling van opdrachtgevers aan REPLOOY re-integratie & coaching vof worden voorgedragen in het kader van de mobiliteitsprogramma’s re-integratie, outplacement, coaching of training.

Wij verzamelen verschillende categorieën persoonsgegevens:

 • Personalia (bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Gezondheidsgegevens (bijvoorbeeld 1e ziektedag, Functie Mogelijkheden Lijst, resultaten van het arbeidsdeskundig onderzoek). De verwerking van gezondheidsgegevens geniet specifieke aandacht. Deze gegevens mogen alleen verwerkt worden voor zover dat noodzakelijk is voor een goede uitvoering van wettelijke voorschriften of voor re-integratie of begeleiding van de betrokkenen in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid.
 • Traject informatie. Gedurende de looptijd van een traject wordt informatie verzameld vanuit testen en coaching gesprekken en verwerkt in voortgangs- rapporten.
 • Accountgegevens (bijvoorbeeld gebruikersnaam en wachtwoord)
 • Interactiegegevens (bijvoorbeeld uw contact met de klantenservice of digitale en/of schriftelijke correspondentie)
 • Betalingsgegevens (bijvoorbeeld wanneer u zelf een traject bij ons inkoopt in plaats van uw werkgever zoals normaal het geval is)

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Onze werkzaamheden zijn hoofdzakelijk gericht op de advisering en ondersteuning van onze opdrachtgevers bij de mobiliteitsprogramma’s re-integratie, outplacement, coaching of training. Wij streven ernaar zieke medewerkers (ofwel betrokkenen) van onze opdrachtgevers te helpen om terug te keren naar hun eigen werk of om ander werk te vinden dat aansluit bij hun kennis, vaardigheden en mogelijkheden. Daarbij kunnen wij betrokkenen onder meer ondersteunen met coaching, een beroepskeuzetest, sollicitatietraining, scholing en cursussen.

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de uitvoering van de met u en de met onze opdrachtgevers afgesloten overeenkomst(en), administratie, communicatie, marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Voor de uitvoering van kwaliteits- en managementdoeleinden maken wij zo veel als mogelijk gebruik van anonieme gegevens en dus niet van persoonsgegevens.

Op welke juridische grondslagen baseren wij de verwerking(en) van uw persoonsgegevens?

De wet bevat een limitatieve opsomming van grondslagen die de verwerking van uw persoonsgegevens rechtvaardigen. Wij beroepen ons op drie van deze juridische grondslagen. Onze verwerking(en) van uw persoonsgegevens geschieden namelijk ter uitvoering van een overeenkomst, en/of op basis van een gerechtvaardigd belang van REPLOOY re-integratie & coaching vof en/of op basis van uw toestemming.

Wat is het gerechtvaardigd belang van REPLOOY re-integratie & coaching vof bij de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerking van uw persoonsgegevens is nodig om een goede relatie in stand te houden tussen REPLOOY re-integratie & coaching vof en onze klanten, of voor behartiging van onze eigen redelijke zakelijke belangen. Bijvoorbeeld om onze opdrachtgevers te informeren over nieuwe producten, diensten en activiteiten, of om onze belangen te verdedigen in een eventuele juridische procedure.

Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan derden in overeenstemming met deze privacyverklaring en de wet. Voor het uitvoeren van het klanttevredenheidsonderzoek zoals het keurmerk “Blik op Werk” ons voorschrijft, zullen wij uw contactgegevens doorgeven aan onderzoeksbureau Panteia. Wij worden door sommige van onze opdrachtgevers en door het keurmerk verplicht om de klanttevredenheidsonderzoeken te laten uitvoeren door onafhankelijk onderzoeksbureau Panteia en hebben hiertoe een gerechtvaardigd belang.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden verwijderd wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden. Daarbovenop geldt dat REPLOOY re-integratie & coaching vof uw persoonsgegevens in geen geval langer zal bewaren, dan wettelijk is toegestaan.

Hoe kunt u uw persoonsgegevens beheren?

U heeft het recht de verzameling van uw persoonsgegevens door ons in te zien, te rectificeren en/of te wissen. Daarnaast kun u bij ons uw volgende rechten inroepen: het recht op beperking van uw persoonsgegevensverwerking, het recht op de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het recht van bezwaar.

REPLOOY re-integratie & coaching vof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@replooy.nl

Bent u verplicht persoonsgegevens te verstrekken aan ons en wat als u geen persoonsgegevens wilt verstrekken?

Voor REPLOOY re-integratie & coaching vof is uw verstrekking van persoonsgegevens in sommige gevallen noodzakelijk. Bijvoorbeeld om een mobiliteitsprogramma uit te kunnen voeren en/of een dienst te kunnen leveren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


REPLOOY re-integratie & coaching vof gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

 • De website van Replooy maakt gebruik van Google Analytics-cookies;
 • Replooy heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
 • Replooy heeft gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres;
 • Replooy heeft 'gegevens delen' uitgezet;
 • Replooy maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de
 • Google Analytics-cookies.

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website
Let op: deze opt-out-cookie werkt niet op mobiele apparaten.

Kunt u uw toestemming later alsnog intrekken?

Indien u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze toestemming altijd intrekken. Houd er rekening mee dat de intrekking van uw toestemming geen terugwerkende kracht heeft en dat het intrekken van toestemming alleen mogelijk is wanneer u eerst toestemming heeft gegeven.

Kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door REPLOOY re-integratie & coaching vof. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens, of omdat u inzage of rectificatie heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met onze reactie.

U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

PRIVACYREGLEMENT
REPLOOY re-integratie & coaching
versie 4 / 2022